Rozpočítanie množstva tepla v teplej úžitkovej vode v atypických bytových domoch.

Pri rozpočítaní sme sa stretli s „atypickým“ bytovým domom, pre ktorý bude potrebné vykonať rozpočítanie nákladov na dodané teplo na ohrev teplej vody. V čom je dom atypický: je to klasický bytový dom stavebnej sústavy T08B, ale po celkovej rekonštrukcii. Dom nie je pripojený na centrálny zdroj vykurovania (CZT), má vlastnú plynovú kotolňu. V kotolni sa vyrába teplo, ktoré je distribuované do jednotlivých bytov bytového domu 2-rúrkovým rozvodom. V jednotlivých bytoch sú bytové odovzdávacie stanice s prípravou TÚV. Množstvo dodaného tepla pre byt, je meraný na vstupe pred bytovou odovzdávacou stanicou. Množstvo spotrebovanej vody je merané pred bytom. Vodomer meria celkovú spotrebu vody, teda aj na prípravu TÚV.

V čom je problém:

Do bytu je dodávané a merané teplo, ale zo spotreby nameranej pred odovzdávacou stanicou sa nedá určiť, koľko tepla sa použilo na ohrev TÚV a koľko na vykurovanie. Situáciu nám sťažuje aj skutočnosť, že množstvo vody pre byt je merané spoločne, takže zo spotreby vodomeru nie je možné zistiť koľko vody bolo spotrebované na prípravu TÚV. Musím konštatovať, že pre developerov je takýto systém rekonštrukcie alebo výstavby bytov zaujímavý, no ako urobiť vyúčtovanie podľa platnej legislatívy?

Podľa Vyhlášky 240/2016 Z.z., paragraf 9 „rozpočítanie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítania., ods. 1: Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítania určené podľa paragrafu 4 ods. 2 a paragrafu 8 sa rozdelia na základnú a spotebnú zložku…. a teraz čo hovoria spomenuté paragrafy:

Paragraf 4, ods. 2:

Náklady na dodané teplo sa určia na základe

  1. údaja určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla na vykurovanie na odbernom mieste,

  2. údaja určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy,

……

Tu narazíme na problém, že miestom prípravy je kompaktná odovzdavavia stanica bytu, merané je celkové odobraté teplo, teda na vykurovanie aj prípravu teplej vody….. tu by možno stálo za úvahu, či sa nedá na rozpočítanie použiť množstvo tepla merané meračom tepla pred odovzdávacou stanicou bytu, toto zdanlivo najjednoduchšie riešenie, ale nemá podľa môjho názoru, oporu v legislatíve.

O čom hovorí paragraf 8:

Paragraf 8, ods. 1: Na rozpočítanie nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody sa využívajú určené meradlá na meranie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a určené meradlá na meranie pretečeného množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom….

Tu opäť narazíme na problém: merané máme iba množstvo vody spotrebovanej v byte, ale nevieme zo spotreby určiť, koľko z celkového množstva bolo použité na prípravu teplej úžitkovej vody.

Skúsme pátrať ďalej. Záchranou by sa zdal byť paragraf 4, ods. 4:

Ak si koneční spotrebitelia v objekte rozpočítania pripravujú teplú úžitkovú vodu z tepla meraného určeným meradlom na vstupe do bytu alebo nebytového priestoru a nemajú uzatvorenú zmluvu o dodávke a odbere tepla podľa paragrafu 19 zákona, celkové náklady za namerané teplo na prípravu teplej úžitkovej vody v miestach prípravy teplej úžitkovej vody u konečných spotrebiteľov sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom podľa paragrafu 9. Ak nie sú v miestach prípravy teplej úžitkovej vody nainštalované určené meradlá na meranie množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, množstvo tepla na prípravu teplej úžitkovej vody sa vypočíta z nameranej spotreby teplej úžitkovej vody a mernej spotreby na jej výrobu, ktorá je určená hodnotou 75kWh/m3. Náklady na vykurovanie, ktoré sa vypočítajú ako rozdiel množstva tepla na odbernom mieste odberateľa tepla a súčtu množstva tepla použitého na prípravu teplej úžitkovej vody nameranej v miestach prípravy teplej úžitkovej vody a ceny tepla, sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom podľa paragrafu 7.

Na prvé prečítanie by sa mohlo zdať že tento odsek nám pri rozpočítaní pomôže, no po dôkladnejšom prečítaní konštatujem, že pomôže, ale iba za určitých podmienok: tento odsek síce „počíta“ s obdobnými situáciami, ale s našou konkrétnou nie. Aby sa dal použiť, museli by sme mať merané množstvo vody na prípravu teplej úžitkovej vody v bytoch, a to merané nemáme. Takže možnosťou by mohlo byť inštalovanie vodomerov na teplú úžitkovú vodu jednotlivým bytom. Ak sú v bytoch odovzdávacie stanice s prípravou teplej úžitkovej vody bez cirkulácie, tak máme vec vyriešenú, a po inštalácii vodomerov môžeme postupovať podľa uvedeného odseku. Pozor si ale musíme dať na inú skutočnosť, a to metrologickú. V byte máme merané celkové odobraté množstvo vody na vstupe do bytu, pri inštalácii vodomerov na teplú úžitkovú vodu docielime stav, že spotreba studenej vody bude rozdielom celkovej spotreby vody bytu a spotreby teplej úžitkovej vody. A to je problém z pohľadu metrologického, pretože spotreba sa nesmie určiť rozdielom meračov! Riešením je, v rozpočítaní nepoužiť spotrebu vodomeru teplej úžitkovej vody na výpočet nákladu za vodu, ale iba na výpočet množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody podľa mernej spotreby na jej výrobu v zmysle odseku 4. Voda pre konečného spotrebiteľa potom musí byt účtovaná podľa bytového vodomeru, ktorý meria celkové množstvo spotrebovanej vody bytu.

Pri inštalácii vodomerov na teplú úžitkovú vodu, sa správca môže odvolať na Zákon 657/2004 Z.z., paragraf 18, ods. 8, písm. a): konečný spotrebiteľ je povinný umožniť plnenie povinností dodávateľa alebo odberateľa, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, uvedených v odseku 4.

A odsek 4 hovorí:

Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa paragrafu 1 ods. 3 písm. c), sú povinní

  1. zabezpečiť u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka budovy

  1. obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel,

Tým vieme dosiahnuť montáž vodomerov na teplú úžitkovú vodu a aj rozpočítanie nákladov na teplo.

Na základe uvedeného by sme problém vedeli riešiť montážou vodomerov na teplú vodu ktoré nám budú slúžiť na výpočet množstva dodaného tepla na ohrev teplej vody cez mernú potrebu.

Ak ale máme v bytoch odovzdávacie stanice s cirkuláciou teplej úžitkovej vody, tak musí byť vodomer inštalovaný na každom výtoku, koľko výtokov v byte, toľko vodomerov, toto riešenie nebude vlastníkmi bytov akceptované (neviem si predstaviť ako v novostavbe alebo v byte po celkovej rekunštrukcii inštalovať vodomer napríklad do sprchovacieho kúta). V takom prípade máme problém urobiť rozpočítanie nákladov v zmysle platnej legislatívy. Riešením by mohlo byť rozúčtovať samostatne dodávku vody a samostatne dodávku tepla. V princípe máme množstvo vody dodanej do bytu merané. Problémom je teplo. V zmysle platnej legislatívy totiž nemôžme vykonať rozúčtovanie tepla tým najjednoduchším spôsobom, a to podeliť celkový náklad na teplo, súčtom spotrieb meraných meračmi tepla pred bytovými odovzdávacími stanicami. Tento najjednoduchší spôsob rozpočítania nemá oporu v platnej legislatíve. Tu stojí za úvahu, hľadať ďalšie kľučky v zákone a Vyhláške alebo žiadať stanovisko od tvorcu platnej legilsatívy?

1 comment

  1. Vladimír - Odpovedať

    Dobrý deň.

    Toto je presne pomenovanie problému, ale ako postupovať pri rozúčtovaní ? Teplo som rozpočítal pomerom 70/30. Jeden majiteľ to reklamoval, teraz je to na SOI. Ako som mal postupovať ?

Leave Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *